Strona główna Facebook

Windykacja

WINDYKACJA - usługa windykacji realizowana jest na podstawie zawieranej umowy cywilnoprawnej w ramach, której określa się zakres realizacji zadań. Umowa może obejmować kompleksową stałą obsługę Klienta od analizy i opracowanie mechanizmów zabezpieczających sprzedaż z odroczona płatnością i/lub oceny zdolności finansowych potencjalnych kontrahentów poprzez windykację polubowną i sądową do nadzoru na procesami egzekucji i/lub sprzedaży wierzytelności. W zależności od zakresu zadań FINANCIAL SAFETY zapewnia reprezentacje prawną Klienta w oparciu o współpracę z renomowaną Kancelarię Prawną posiadającą wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń finansowych w sprawach gospodarczych. Reprezentacja prawna prowadzona jest w ramach umowy trójstronnej zawieranej między stronami.

FINANCIAL SAFETY oferuje elastyczny sposób rozliczeń finansowych ustalany w zależności od zakresu, wartości, ilości i rodzaju realizowanych działań windykacyjnych. Koszt usługi może obejmować: rozlicznie abonamentowe, opłatę ryczałtową, procentową opłatę od odzyskanych kwot lub indywidualnie negocjowane stawiki za określone działania windykacyjne. Reprezentacja prawna Klienta obejmuje analogiczne sposoby rozliczeń.

FINANCIAL SAFETY w ramach posiadanego systemu informatycznego oferuje swoim Klientom a za ich zgodą również ich kontrahentom stały dostęp do monitorowania i raportowania przekazanych spraw. Dostęp do informacji odbywa się w ramach indywidualnie przyznawanego loginu i hasła dostępu z uwzględnieniem indywidualnego zakresu i ilości informacji.

Wszelkie działania windykacyjne prowadzone w zakresach poniżej przedstawionej oferty realizowane są przez FINANCIAL SAFETY w ramach obowiązujących norm prawnych z szczególnym uwzględnieniem interesów finansowych i wizerunkowych Klienta.

Oferta windykacji

Prewencja - analiza i opracowanie mechanizmów zabezpieczających sprzedaż z odroczona płatnością. W ramach usługi prewencji windykacyjnej FINANCIAL SAFETY przeprowadza analizę sposobu rozliczeń z kontrahentami z uwzględnieniem specyfiki branży Klienta. W oparciu o dokonaną analizę przedstawia Klientowi sposoby, możliwości oraz korzyści wynikające z zastosowania mechanizmów zabezpieczających. Klient po zapoznaniu się z przygotowanym raportem ma możliwość podjęcia decyzję o wdrożeniu całości lub części proponowanych rozwiązań. FINANCIAL SAFETY w oparciu o ustalenia z Klientem wdraża i nadzoruje realizację działań prewencyjnych.

Weryfikacja - Ocena zdolności finansowej potencjalnego Kontrahenta. FINANCIAL SAFETY w ramach usług weryfikacji przeprowadza analizę zdolności płatniczej kontrahenta w zakresie standardowym lub szczegółowym.

  • analiza standardowa obejmuje sprawdzenie zaległości realizacji płatności wobec innych podmiotów, analizę finansową kontrahenta, ocenę ryzyka kredytowego.
  • analiza szczegółowa obejmuje dodatkowo analizę perspektyw branżowych, analizę aktywów – majątku kontrahenta, pokrycia kapitałowego oraz rozszerzoną oceną zdolności płatniczej i analizę dyskryminacyjną.

Uzyskane informacje przekazywane są Klientowi w formie pisemnego raportu. Opcjonalnie istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z zgromadzeniem dokumentacji fotograficznej oraz „wywiadu środowiskowego” kontrahenta.

Monitoring – monitoring należności obejmuje nadzór nad terminową realizacją odroczonych płatności przez kontrahentów. W ramach monitoringu FINANCIAL SAFETY oferuje prowadzenie działań monitorujących pod „szyldem” Klienta lub FINANCIAL SAFETY. W zależności od ustaleń z Klientem monitoring może obejmować kontakt telefoniczny informujący o zbliżającym się terminie płatności, telefonicznym potwierdzeniu dokonania płatności, telefonicznym uzyskaniu informacji o brak płatności wraz z ustaleniem terminu dokonania płatności oraz telefonicznym i /lub listowym monicie.

Windykacja polubowna – windykacja polubowna obejmuje kontakt z nierzetelnym kontrahentem z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji w tym: kontaktów telefonicznych, pisemnych, elektronicznych oraz opcjonalnie osobistych zmierzających do ustalenia i spłaty powstałego zadłużenia. FINANCIAL SAFETY w porozumieniu z Klientem przygotowuje harmonogram działań obejmujących częstotliwość, rodzaj oraz zakres działań, których efekty są na bieżąco raportowane Klientowi. Informacje gromadzone podczas działań windykacji polubownej wykorzystywane są w późniejszych procesach windykacyjnych.

Postępowanie nakazowe – w ramach umowy FIANANCIAL SAFETY po akceptacji Klienta przygotowuje i przeprowadza postępowanie sądowe wobec zadłużonego Kontrahenta, którego celem jest uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty.

Postępowanie sądowe w zależności od posiadanych przez Klienta dokumentów dowodowych potwierdzających istnienie zobowiązania prowadzone jest w formie postepowania nakazowego lub upominawczego.

FINANCIAL SAFETY dla Klientów posiadających kompleksowy zakres usług windykacyjnych wdraża system pozwalający na prowadzenie postępowań nakazowych wraz z doraźnymi mechanizmami zabezpieczenia majątkowego.

Postępowanie egzekucyjne – konsekwentnym następstwem postępowania nakazowego jest postępowanie egzekucyjne. FINANCIAL SAFETY w swojej ofercie oprócz przygotowania i uruchomienia działań egzekucyjnych prze skierowanie ich do Kancelarii Komorniczej oferuje: przeprowadzenie poszukiwania i przygotowanie informacji dla Komornika o majątku posiadanym przez Kontrahenta, adekwatnym do sytuacji kontrahenta doborze Kancelarii i działań Komornika, aktywnej współpracy z Kancelarią Komorniczą w celu monitorowania wykonanych czynności i wsparcia w poszukiwaniu majątku. W przypadku spraw po egzekucyjnych powtórną analizę sytuacji finansowej Dłużnika wraz z powtórnym skierowaniem sprawy do egzekucji wspartej analogicznymi jak ww. działaniami.

Sprzedaż wierzytelności – na każdym etapie współpracy w zakresie działań windykacyjnych FINANCIAL SAFETY prowadzi aktywne działania i analizę wierzytelności pod kątem jej ewentualnej sprzedaży w celu szybkiego odzyskania środków finansowych dla Klienta.

Po za sprzedażą "zewnętrzną" uwzględniana jest również sprzedaż w ramach instytucji potrącenia. Uzyskane i opracowane analizy przekazywane są Klientowi a po jego akceptacji FINANCIAL SAFETY przeprowadza wszystkie działania prawne związane z finalizacją sprzedaży wierzytelności.

Nasza oferta

  • Prewencja
  • Weryfikacja
  • Monitoring
  • Windykacja polubowna
  • Postępowanie nakazowe
  • Postępowanie egzekucyjne
  • Sprzedaż wierzytelności